TCO Դասընթացներ

Դիմել

Ծրագրավորման Դասընթացներ

WEB Full Stack

JavaScript

Java/Android

C++

PHP

Լրացուցիչ դասընթացներ

QA

UX/UI

Project Management

Ծրագրավորման Դասընթացներ

WEB Full Stack

 1. HTML, HTML 5, CSS, CSS3
 2. Javascript, jQuery
 3. PHP, MySql
 4. OOP, MVC, VCS
 5. Laravel framework
 6. AJAX, ECMAScript6, VueJS
 • Տևողություն
 • Ջանք
 • Արժեք
 • Մակարդակ
 • 6 Ամիս
 • 6 ժամ/շաբաթ
 • 50000 Դրամ
 • Միջին

JavaScript

 1. What is JS
 2. Variables
 3. Console
 4. Conditions
 5. Function
 6. Arrays
 7. Loops
 8. Object
 9. DOM
 10. jQuery
 • Տևողություն
 • Ջանք
 • Արժեք
 • Մակարդակ
 • 2 Ամիս
 • 6 ժամ/շաբաթ
 • 50000 Դրամ
 • Միջին

Java/Androind

 1. Advanced Java
 2. Java OOP
 3. Java Collections
 4. Android SDK Tools and Activity Class
 5. Fragments, Views, and List View
 6. Intents and Intent filters
 7. Android Layouts and Custom Views
 8. Android Resources, Themes, and Material Design
 9. Android UI – Dialogs, Menus, and WebView
 10. Android Storage: SQLite and SharedPreferences
 11. Android Component: Services
 12. Android Notifications
 13. Android HTTP requests and AsyncTasks
 • Տևողություն
 • Ջանք
 • Արժեք
 • Մակարդակ
 • 5 Ամիս
 • 6 ժամ/շաբաթ
 • 60000 Դրամ
 • Միջին

C++

 1. Intro to C++
 2. While and do
 3. Functions
 4. Arrays
 5. Sorting algorithms
 6. Input parsing
 7. Pointers
 8. Debugging
 9. Object Oriented Programming
 • Տևողություն
 • Ջանք
 • Արժեք
 • Մակարդակ
 • 4 Ամիս
 • 6 ժամ/շաբաթ
 • 50000 Դրամ
 • Միջին

PHP

 1. PHP Introduction
 2. Server side programming
 3. Operations and functions
 4. Autoload and magic functions
 5. OOP classes, objects
 6. PHP frameworks
 7. Git and version control
 • Տևողություն
 • Ջանք
 • Արժեք
 • Մակարդակ
 • 3 Ամիս
 • 6 ժամ/շաբաթ
 • 60000 Դրամ
 • Միջին

WEB Full Stack

 1. HTML, HTML 5, CSS
 2. Javascript, jQuery
 3. PHP, MySql
 4. OOP, MVC, VCS
 5. Laravel framework
 6. AJAX, ECMAScript6, VueJS
 • Տևողություն
 • Ջանք
 • Արժեք
 • Մակարդակ
 • 6 Ամիս
 • 6 ժամ/շաբաթ
 • 40000 Դրամ
 • Միջին

 • Տևողություն
 • Ջանք
 • Արժեք
 • Մակարդակ

JavaScript

 1. Intruduction with JS
 2. The difference in var, let.const. how to declare the variables
 3. Es6
 4. AJAX, working with APls
 5. Promises, generatores, modules
 6. OOP (what is OOP in JS)
 7. Logic structure lessons, optimisation of logic for speed
 8. Vue-js freamwork
 • Տևողություն
 • Ջանք
 • Արժեք
 • Մակարդակ
 • 2 Ամիս
 • 6 ժամ/շաբաթ
 • 60000 Դրամ
 • Միջին

 • Տևողություն
 • Ջանք
 • Արժեք
 • Մակարդակ

Լրացուցիչ դասընթացներ

QA

 1. Introduction to QA and QC
 2. Fundamental Test Process
 3. Software development models, SDLC and STLC
 4. Test Types, Test Levelsc
 5. Testing Techniques
 6. Black Box and White Box testing
 7. Bug reporting using Jira tracking system
 8. Regression Testing and Regression run report
 9. Interview preparation
 • Տևողություն
 • Ջանք
 • Արժեք
 • Մակարդակ
 • 3 Ամիս
 • 6 ժամ/շաբաթ
 • 70000 Դրամ
 • Միջին

UX/UI

 1. Օգտատիրոջ փորձառնություն (UX)
 2. Դիզայն iOS պլատֆորմի համար
 3. Դիզայն Android պլատֆորմի համար
 4. Դիզայն WEB պլատֆորմի համար
 5. Գրաֆիկայի դերը UI/UX-ում
 6. Գունաբանություն
 7. Տիպաբանության (Typography) դերը UI-ում
 • Տևողություն
 • Ջանք
 • Արժեք
 • Մակարդակ
 • 2 Ամիս
 • 6 ժամ/շաբաթ
 • 60000 Դրամ
 • Միջին

PM

 1. Introduction to Project Management and Foundational Elements (Waterfall/Agile approach)
 2. 5 process groups (Initiating, planning, executing, monitoring and controlling)
 3. 10 knowledge areas
 4. The Role of the Project Manager
 5. The Environment in Which Project Operate
 6. Leadership skills
 7. Practice quizzes
 8. Simulation games
 • Տևողություն
 • Ջանք
 • Արժեք
 • Մակարդակ
 • 3 Ամիս
 • 6 ժամ/շաբաթ
 • 80000 Դրամ
 • Միջին

 • Տևողություն
 • Ջանք
 • Արժեք
 • Մակարդակ

Հաճախակի տրվող հարցեր

Այո, մեզ մոտ առկա են սկսնակների համար նախատեսված դասընթացներ։
Ցանկացած դասընթաց հաջողությամբ ավարտելու դեպքում ձեզ կտրամադրվի գիտելիքի մակարդակը հավաստող վկայական:
Այո, մեզ մոտ ավարտած ցանկացած ուսանող կունենա բավարար գիտելիքներ որպես սկսնակ հարցազրույց անցնելու համար մեզ մոտ և ոչ միայն:
Լավագույն ուսանողները կանցնեն պրակտիկան TCO Team-ում և կստանան աշխատանքի առաջարկ:
Այո, մենք ունենք բոլոր հարմարությունները մեզ մոտ:
Այո, եթե ուսանողը նախկինում ունեցել է առողջական խնդիրներ:
Այո, խնդրում եմք մանրամասն տեղեկության համար զանգահարել 093 881120

Ինչպե՞ս գրանցվել

Ստորև կարող եք լրացնել Ձեր տվյալները
Ուղարկել